ระบบจองคิวเตียง Covid

ผู้ป่วยเเยกตามสี
# เตียง 5 ปี 5-15 ปี 16-60 ปี 60 ปี รวม
1 สีเขียว 25 105 1200 18 1324
2 สีเหลือง 27 18 250 30 317
3 สีแดง 0 0 8 0 8
รวม 52 123 1458 48 1649

ยอดตรวจ ATK ต่อวัน

3

ตรวจต่อวัน

More info

1

Positive

More info

2

Negative

More info

33.33%

percentage

More info
Running Number Satcode

0001


Copyright © 2021 By rawat & takoon
Version 3.0