ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ รายการ (ยังไม่อนุมัติ)


24


 รายการ (อนุมัติแล้ว)


13


 พขร. (รับทราบแล้ว)


9


 ล้อหมุน (วันนี้)


6


 รายการขอใช้ยานพาหนะ รพ.ขุขันธ์ (อนุมัติ)
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลา
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
#
 สนามบินอุบล(26 มีค. รับที่สนามบิน 17.30 น.
องค์กรแพทย์
17 มี.ค. 66
26 มี.ค. 66
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
 โรงพยาบาลศิลาลาด
งานส่งเสริมสุขภาพ
20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66
นายบุญรัก สีหะวงษ์
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66
นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
 อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
 สสจ.ศรีสะเกษ
ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ
20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
 รพ.ศรีสะเกษ
ฝ่ายเภสัชกรรม
20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66
นายศุภรานนท์ บุญขาว
 ห้อง lab คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
21 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66
นายบุญรัก สีหะวงษ์
 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
งานห้องคลอด
21 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร