ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ
 รายการที่อนุมัติแล้ว
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลา
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
#
รพ.ศรีสะเกษ
งานส่งเสริมสุขภาพ
 17 พ.ค. 65
 17 พ.ค. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล