รายการที่อนุมัติแล้ว
: สถานที่ออกปฏิบัติงาน
: หน่วยงาน
: วันไป
: วันกลับ
: PCU
: รพ.
: เวลา
: พขร. มือ 1
: พขร. มือ 2
อาคารโดม รร.ขุขันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 25 ต.ค. 64
 25 ต.ค. 64
0 0
06.45
นายธนูศร บุญจูง
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
งานส่งเสริมสุขภาพ
 26 ต.ค. 64
 26 ต.ค. 64
- 6
12.30
นายวิลัย นรสิงห์
ศรีสะเกษ
งานผู้ป่วยใน สูติ-นรีเวชกรรม
 26 ต.ค. 64
 26 ต.ค. 64
0 2
09.00
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
อาคารส่งเสริม สสจ.ศก.
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 26 ต.ค. 64
 26 ต.ค. 64
1 0
08.30
นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
รพ.ศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 26 ต.ค. 64
 26 ต.ค. 64
- -
17.00
นายประดิษฐ ชนะวงษา
อาคารโดม รร.ขุขันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 27 ต.ค. 64
 27 ต.ค. 64
0 0
06.45
นายอุทัย ขันคูณ
เขตจังหวัดศรีสะเกษ(ตลาดนัด)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 27 ต.ค. 64
 27 ต.ค. 64
0 0
13.00
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล

Copyright © 2020 Design and coding by rawat sukdee (MAN3-A Management V.1.2)