ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ
 รายการที่อนุมัติแล้ว
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลา
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
#
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
18 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65
นายถวิล ศรีมาศ
PCU.ห้วยเหนือ
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
รพ.มะเร็ง จ.อุบล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
19 ส.ค. 65
19 ก.ย. 65
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
โรงพยาบาลภูสิงห์ โรงพยาบาลไพรบึง สสอ.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อ.โนนคูณ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
นายวิลัย นรสิงห์
รพ.สต.นาก๊อก
งานคลีนิกพิเศษ NCD
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
รพ.ศรีสะเกษ
ฝ่ายเภสัชกรรม
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
ตำบลตะเคียนราม
งานผู้ป่วยนอก
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21 ส.ค. 65
24 ส.ค. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล