หน้าหลักข้อมูลวัคซีน

158,082

เป้าหมาย

More info

166,282

ยอดฉีด/Dose

More info

85,033

ยอดฉีด/คน

More info

54 %

ฉีดไปแล้ว

More info

1

เข็ม 1 85,033 คน
คิดเป็น 54 % ของเป้าหมาย

2

เข็ม 2 71,427 คน
คิดเป็น 45 % ของเป้าหมาย

3

เข็ม 3 9,822 คน
คิดเป็น 6 % ของเป้าหมาย
รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 แยกตามกลุ่ม
# ประเภท ประชากร ยอดฉีดเข็ม 1 ยอดฉีดเข็ม 2 คิดเป็นร้อยละ
1 บุคคลที่มีโรคประจำตัว 8,639 6,719 6,208
77.78
2 บุคลากรทางการแพทย์ 3,102 2,970 2,913
95.74
3 ประชาชนทั่วไป 85,701 40,908 36,785
47.73
4 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 24,534 17,930 15,754
73.08
5 หญิงตั้งครรภ์ 370 271 222
73.24
6 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,650 1,483 1,460
89.88
# รวม 123,996 70,281 63,342
56.68
รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 แยกตามประเภท
# ประเภท ประชากร ยอดฉีดเข็ม 1 ยอดฉีดเข็ม 2 คิดเป็นร้อยละ
1 โรคไตเรื้อรัง 1,086 796 716
73.30
2 โรคเบาหวาน 2,017 1,675 1,515
83.04
3 โรคอ้วน 3,128 2,202 2,064
70.40
4 โรคหัวใจและหลอดเลือด 685 559 525
81.61
5 โรคหลอดเลือดสมอง 369 290 250
78.59
6 โรคมะเร็ง 314 192 172
61.15
7 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 928 896 868
96.55
8 โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 109 107 95
98.17
9 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,431 1,280 1,260
89.45
10 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคชายแดน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่ 6 3 3
50.00
11 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2,354 2,253 2,209
95.71
12 หญิงตั้งครรภ์ 370 271 222
73.24
13 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 24,533 17,929 15,753
73.08
14 ประชาชนทั่วไป 75,504 30,968 27,189
41.02
15 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ 748 717 704
95.86
16 นักเรียน อายุ 12-17 ปี 10,194 9,937 9,593
97.48
17 ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคชายแดน 4 0 0
0.00
18 ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคชายแดน 209 200 197
95.69
# รวม 123,989 70,275 63,335
56.68